Актуално

Актуализирани Системи за управление и контрол по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ от 17.11.2016

Във връзка с изпълнението на Програма БГ 08 "Културно наследство и съвременни изкуства", Ви уведомяваме, че всички бенефициенти, които предоствят документи за предварителен контрол на процедури по ЗОП и ПМС 118/20.05.2014 г., към комплекта от документи следва да представят СКАНИРАНИ КОПИЯ на образците на АОП: Решение за откриване на процедура; Обявление за обществена поръчка; Публична покана (в случаите на чл. 14, ал. 4 от ЗОП и на ПМС 118/20.05.2014 г.);

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1  ЗОП

Договаряне без предварителна покана за участие по чл. 18, ал. 1, т. 9  ЗОП

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1  ЗОП

Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12  ЗОП

Договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП

Събиране на оферти

Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13   ЗОП

Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12  ЗОП 8.6.2

Събиране на оферти 8.6.4

Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13   ЗОП 8.6.5

SUK_BG08_November 2016

Приложение V. 5.2.1. контролен лист изменение договор

Приложение VI.6.3.1 предварителен контрол открита процедура

Приложение VI.6.3.1 предварителен контрол открита процедура

Приложение VI.6.3.2 предварителен контрол публично състезание

Приложение VI.6.3.2 предварителен контрол публично състезание

Приложение VI.6.3.3 договаряне без предварително обявление

Приложение VI.6.3.3.договаряне без предварително обявление

Приложение VI.6.3.4. събиране на оферти с обява, покана до определени лицa

Приложение VI.6.3.5 пряко договаряне

Приложение VI.6.3.5 пряко договаряне

Приложение VІ.1.5 събиране на оферти с обява Покана до определени лица

Приложение VІ.6.3.4 събиране на оферти с обява Покана до определени лица

СУК