Затворени процедури

Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността”

Мярка 3 „ Достъпност на културното наследство за обществеността“ е насочена към реализирането на проектни идеи за улесняване достъпността до културното наследство чрез принос за подобряване на достъпа до културни центрове и музеи, сгради с културно-историческа стойност, обогатяване на дигиталното съдържание в Интернет в областта на културното наследство с оглед съхраняване на културното наследство за бъдещите поколение и принос към културното многообразие, културния обмен и културния диалог.

Покана за кандидатстване

Покана за кандидатстване на английски език

Насоки за кандидатстване

Насоки за кандидатстване на английски език

Формуляр за кандидатстване

Бюджет