Актуално

Проведе се среща на 28.04.2017г. относно изпълнението на проектите по Програма БГ08 ’’Културно наследство и съвременни изкуства"

На 28.04.2017 г. в гр. София се състоя среща относно изпълнението на проектите по Програма БГ08 ’’Културно наследство и съвременни изкуства”. Програмата е съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014). Програмен оператор е Министерство на културата.

Присъстваха представители на Национално координационно звено, Програмния оператор, дирекция "Европейски програми и проекти" към Министерство на културата,  Росица Апостолова, директор дирекция „ЕПП“, бенефициенти по четирите мерки на програмата: Мярка 1: „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, Мярка 2: „Документиране на културната история”, Мярка 3: „Достъпност на културното наследство за обществеността” и Малка грантова схема: „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”, медии.

На срещата бяха представени добри практики от изпълнени по Програма БГ08 проекти чрез представяне на презентации за успешно постигнатите резултати.

 

 

 

С финансовата подкрепа на ПРОГРАМА БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от  Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

www.culture-eea-bg.org, www.eeagrants.org