Актуално

Втора информационна среща с бенефициенти

На 26 ноември в гр. София се състоя среща на бенефициентите по Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства", чиито Програмен Оператор е Министерство на културата. 

Програмата е финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) и включва мерки, касаещи приоритетни дейности в областта на консервацията и опазването на културното наследство и насърчаването на многообразието в изкуството и културата.

На срещата присъстваха представители на Програмния Оператор и бенефициентите по четирите мерки на програмата: Мярка 1: „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство", Мярка 2: „Документиране на културната история", Мярка 3: „Достъпност на културното наследство за обществеността" и Малка грантова схема: „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура".

Беше обсъдена работата и постигнатите резултати по текущите дейности, възможността за удължаване на сроковете за изпълнението им.